Serveis

Centre d’Atenció Primària (CAP)

El Centre d’Atenció Primària (CAP) de CIS Cotxeres dona servei a una part de la població dels barris de Vilapicina – Torre Llobeta, Turó de la Peira, Porta i Congrés. Té una població assignada de més de 25.000 habitants.

Els serveis sanitaris del CAP es presten al recinte del CIS o a domicili, si s’escau, i compten amb el suport del Servei de Diagnòstic per la imatge al mateix complex, fet que contribueix a un major nivell de resolució i a evitar desplaçaments de les persones usuàries.

Els principals serveis que ofereix el CAP són els següents:

Serveis

Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP)

El CUAP del CIS Cotxeres ofereix atenció a les urgències de mitjana i baixa complexitat de medicina general, pediatria i traumatologia al districte de Nou Barris.

Aquests serveis es presten mitjançant un equip de metges especialistes en medicina familiar i comunitària experts en atenció a les urgències. Si es considera necessària l’atenció directa per part d’un altre especialista, es fa una derivació a l’hospital de referència.

Atenció a les urgències de mitjana i baixa complexitat:

Serveis de suport al diagnòstic:

Serveis

Atenció Sociosanitària – Hospital d'Atenció Intermèdia

L’atenció sociosanitària al CIS Cotxeres es presta a través de l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI), que compta amb una àrea d’hospitalització d’una capacitat de més de 200 llits i amb l’Hospital de dia, el qual disposa de 50 places. S’estructura en les següents unitats:

Unitats d’ingrés destinades al tractament mèdic, rehabilitador i de cures, dirigides a usuaris amb malalties cròniques, amb l’objectiu que aconsegueixin la màxima autonomia per desenvolupar les activitats de la vida diària.

Unitats d’ingrés destinades a prestar atenció integral a persones amb una malaltia crònica coneguda i evolucionada la salut de les quals empitjora a causa d’una reagudització o que, per una malaltia aguda en fase subaguda, requereixen hospitalització amb una intensitat de recursos intermedis. Es tracta d’una atenció dirigida a usuaris que necessiten supervisió clínica i tractament, l’objectiu de la qual és l’estabilització clínica i la rehabilitació integral.

Unitats d’ingrés destinades a atendre pacients que necessiten tractament i cures pal·liatives, així com pacients amb perfil convalescent.

Unitats d’ingrés que tenen com a objectiu restablir aquelles funcions o activitats que hagin estat afectades, parcialment o totalment, per diferents patologies, i que requereixen una recuperació funcional després de patir un procés quirúrgic, traumatològic o mèdic, prèviament tractat en una fase aguda.

Unitats que tenen com a funció oferir tractament i cures pal·liatives i de confort a pacients amb una malaltia en estat terminal. El control de símptomes i el suport emocional al malalt i a la seva família són els principals objectius de la unitat.

Unitat d’atenció diürna adreçada a persones amb malalties cròniques que necessiten atenció sanitària, rehabilitació funcional i/o estimulació cognitiva, però que no requereixen ingrés hospitalari.

Serveis

Rehabilitació

El Servei de Rehabilitació del CIS Cotxeres presta atenció ambulatòria a pacients derivats dels CAP Turó, Rio de Janeiro, Guineueta i del mateix CAP Cotxeres. També atén les persones ingressades a l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI). Aquest servei es troba a la planta 1 de l’edifici del CIS i disposa d’un gimnàs de grans dimensions, una sala de tractament grupal i cabines per a tractaments individuals.

Per accedir al Servei de Rehabilitació, cal una sol·licitud per part del metge de família o de l’especialista. Un cop ens arriba aquesta sol·licitud, des del CIS Cotxeres ens posem en contacte per via telefònica amb la persona usuària per programar una primera visita.

Els tractaments que s’ofereixen al Servei de Rehabilitació són els següents:

Serveis

Farmàcia

El CIS Cotxeres disposa d’un Servei de Farmàcia propi que es responsabilitza de la confecció i seguiment pressupostari del consum de medicaments, la gestió de la compra i la dispensació de fàrmacs de tots els dispositius del centre. També fa seguiment dels indicadors de seguretat del pacient i farmàcia a l’EAP i realitza sessions formatives en aquest àmbit.

Així, es tracta d’un servei de suport de l’activitat assistencial que té com a objectiu principal l’ús segur i eficient dels medicaments i orientat a la prevenció d’errors de medicació.