El nom del domini www.cotxeres.consorci.org està enregistrat a favor de CSC VITAE SA, amb CIF-A61738340 i domicili social a Avinguda Tibidabo, 21, 08022, Barcelona (Barcelona). Telèfon de contacte 932 531 820 i correu electrònic: cotxeres@consorci.org

Modalitats de reutilització de la informació

La Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, que transposa la Directiva 2003/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, regula la reutilització de la informació pública de què disposen les administracions i organismes en què participen majoritàriament, és a dir, el dret de tots els agents potencials del mercat a la reutilització de la informació de les instàncies públiques. D’acord amb aquesta normativa, el CIS Cotxeres permet la reproducció, la distribució i la comunicació pública de l’obra i, a més, la transformació de l’obra per fer-ne obres derivades, per a tot el món i sense cap limitació temporal, i sempre que no es contradigui amb la llicència o avís que pugui tenir una obra i que és la que preval.

Per reutilitzar la informació, cal seguir les condicions següents:

  1. No desnaturalitzar el sentit de la informació.
  2. Citar sempre la font de la informació.
  3. Mencionar la data de l’última actualització de la informació.
  4. Cal citar sempre l’autor o el titular dels drets: CIS Cotxeres.

Altres modalitats de reutilització

Així mateix, la reutilització es pot limitar per la tutela d’altres béns jurídics prioritaris, com ara la protecció de les dades personals, la intimitat o els drets de protecció intel·lectual de tercers. La reutilització d’obres protegides per la propietat intel·lectual es pot formalitzar mitjançant l’ús de llicències de difusió oberta, com les de Creative Commons, que cedeixen determinats drets d’explotació de les obres. En els continguts on s’apliqui aquest tipus de llicències, es permet la reutilització en les condicions que s’hi estableixin.

No es permet en cap cas l’ús de logotips, marques, escuts i símbols distintius del CIS Cotxeres ni dels seus centres i serveis en publicacions, webs, blogs ni avatars que no siguin participats o autoritzats per aquesta institució. Aquests elements d’identitat gràfica corporativa són propietat exclusiva del CIS Cotxeres i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

El CIS Cotxeres perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol altra utilització indeguda del seu portal, i exercirà totes les accions civils i penals que puguin correspondre.

Exclusió de responsabilitat

El CIS Cotxeres no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis que de qualsevol naturalesa es poguessin derivar; a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o de la transmissió de virus o programes lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques per evitar-ho.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre el CIS Cotxeres i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia serà sotmesa als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.